Reklamačný poriadok

Článok I.

Všeobecné ustanovenia

 • Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri uplatňovaní reklamácie na služby ponúkané a poskytované Mgr. Janou Šaffa, Kupeckého 15, 821 08 Bratislava, DIČ: 1076044618.
 • Tento reklamačný poriadok je záväzný pre Poskytovateľa aj Užívateľa.
 • Týmto reklamačným poriadkom Poskytovateľ informuje Užívateľa o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.
 • Tento reklamačný poriadok je zverejnený na internetovej stránke Poskytovateľa.
 • Momentom zaplatenia ceny za objednanú Službu Užívateľ vyhlasuje, že bol oboznámený s týmto reklamačným poriadkom.

Článok II.

Výklad pojmov

 • Poskytovateľ je Mgr. Jana Šaffa, Kupeckého 15, 821 08 Bratislava, DIČ: 1076044618 (ďalej len „Poskytovateľ“). Poskytovateľ zodpovedá za to, že Služba ponúkaná Užívateľovi bude spĺňať požiadavky na kvalitu ponúkanej Služby v súlade s charakterom ponúkanej Služby a uzavretou Zmluvou.
 • Užívateľ je osoba, ktorá je v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom na základe Zmluvy o službe (Objednávky) a ktorá má právo na uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za vady (ďalej len „Užívateľ“).
 • Služba je sprístupnenie elektronickej knihy a ďalšie súvisiace služby podľa predmetov podnikania Poskytovateľa zapísaných v obchodnom registri.
 • Reklamácia je uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady poskytnutej služby.
 • Vybavenie reklamácie je ukončenie reklamačného konania odstránením vady poskytovanej služby, vrátením ceny účtovanej za poskytnutú službu, vyplatením primeranej zľavy z ceny účtovanej za poskytnutú službu alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie.

Článok III.

Uplatnenie reklamácie

 • Užívateľ je oprávnený uplatniť si reklamáciu:
 1. na kvalitu poskytovanej Služby,
 2. na správnosť ceny vyúčtovanej za poskytovanú Službu, ak má dôvodnú pochybnosť, že faktúra za Službu nebola vystavená v súlade so zmluvou a VOP Poskytovateľa.
  • Reklamáciu musí Užívateľ uplatniť u Poskytovateľa bez zbytočného odkladu po tom, čo zistil vadu poskytovanej Služby alebo nesprávnosť vyúčtovanej sumy, najneskôr však do 30 dní, inak právo na reklamáciu zaniká.
  • Pri uplatnení reklamácie Užívateľ vyplní reklamačný protokol zverejnený na internetovej stránke Poskytovateľa. Za účelom náležitého prešetrenia a čo najrýchlejšieho vybavenia reklamácie, podľa možnosti k spokojnosti Užívateľa, sa od Užívateľa očakáva jasné a pravdivé opísanie rozhodujúcich podstatných okolností v reklamácií, ktoré odôvodňujú jeho reklamáciu. Podľa potreby a možností Užívateľa, pripojí k svojej reklamácii aj písomné podklady, na ktoré sa odvoláva. V reklamačnom protokole Užívateľ uvedie svoje identifikačné a kontaktné údaje (adresu bydliska, pobytu, príp. sídla, telefónne číslo, e-mail), presne označí a popíše vadu Služby a spôsob, akým sa vada prejavuje, ako aj časové vymedzenie, kedy podľa Užívateľa došlo k obmedzeniu kvality poskytnutej Služby. V reklamačnom protokole Užívateľ ďalej uvedie, ktorý z nárokov zo zodpovednosti za vady si uplatňuje a akým spôsobom žiada prevzatie vybavenej reklamácie (zaslanie poštou alebo e-mailom), prípadne ďalšie potrebné údaje.
  • Poskytovateľ nezodpovedá za prípadné nesprávne údaje uvedené Užívateľom v ním uplatnenej reklamácii a za nemožnosť doručenia písomností na Užívateľom uvedenú kontaktnú adresu.
  • Reklamačný protokol Užívateľ zašle Poskytovateľovi poštou na adresu sídla Poskytovateľa alebo e-mailom na adresu Poskytovateľa.
  • Poskytovateľ si vyhradzuje právo neuznať reklamáciu, ak zníženie kvality Služby spôsobili:
 3. okolnosti vylučujúce zodpovednosť,
 4. ak Užívateľ uplatnil reklamáciu po uplynutí 30 dní odo dňa, keď vadu alebo nesprávnosť vyúčtovania zistil.
  • Za deň začatia reklamačného konania sa považuje deň, keď Užívateľ uplatnil reklamáciu u Poskytovateľa, t.j. deň, keď písomná reklamácia je doručená Poskytovateľovi. V prípade, ak uplatnená reklamácia neobsahuje všetky požadované údaje reklamačné konanie začína až dňom doručenia všetkých požadovaných údajov. Ak Užívateľ ani na výzvu Poskytovateľa nedoplní chýbajúce údaje, na reklamáciu sa bude hľadieť akoby nebola uplatnená.

Článok V.

Vybavenie reklamácie

 • Pri uplatnení reklamácie poštou alebo prostredníctvom e-mailu doručí Poskytovateľ Užívateľovi potvrdenie o prijatí reklamácie na ním uvedenú kontaktnú adresu, prípadne e-mailovú adresu; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Užívateľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 • Poskytovateľ prešetrí uplatnenú reklamáciu bez zbytočného odkladu a rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie, najneskôr však do 30 dní odo dňa jej uplatnenia.
 • O vybavení reklamácie vydá Poskytovateľ Užívateľovi výstupný protokol, ktorý je potvrdením o vybavení reklamácie. Spolu s odovzdaním výstupného protokolu predávajúci splní aj svoju povinnosť, ktorá mu z reklamácie vyplýva.
 • O vybavení reklamácie informuje Poskytovateľ Užívateľa zaslaním e-mailovej správy spolu s výstupným a príp. aj prijímacím protokolom na e-mailovú adresu Užívateľa, v prípade, ak Užívateľ požiadal o zaslanie informácie o vybavení reklamácie prostredníctvom e-mailu. Ak Užívateľ požiada o zaslanie informácie poštou, Poskytovateľ zašle výstupný a príp. aj prijímací protokol na kontaktnú adresu Užívateľa uvedenú v reklamácii.
 • Poskytovateľ je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru k nazretiu. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.
 • Poskytovateľ vybaví reklamáciu a ukončí reklamačné konanie jedným z nasledovných spôsobov:
  • odstránením vady poskytovanej služby,výmenou služby za inú po predchádzajúcej dohode s Užívateľom,
  • vrátením ceny zaplatenej za poskytovanú službu (pri odstúpení od zmluvy)
  • vyplatením primeranej zľavy z ceny poskytovanej služby,
  • odôvodneným zamietnutím reklamácie.

Článok VII.

Záverečné ustanovenia

 • Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1. marca 2023.
 • Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmeny a doplnenie tohto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia.
 • Všetky právne vzťahy sa riadia výlučne slovenskou legislatívou.