Všeobecné obchodné podmienky

a Licenčná dohoda a podmienky používania e-kníh na stiahnutie

Článok I. – Všeobecné ustanovenia a vymedzenie základných pojmov

Účelom týchto VOP je informovanie Užívateľa o právnej úprave, právach a povinnostiach Poskytovateľa a Užívateľa pri využívaní služieb  prostredníctvom internetového portálu www.e-terapia.sk.

Pre využívanie služieb portálu je Užívateľ povinný súhlasiť so znením aktuálnych VOP a prijať ich ako záväznú úpravu právnych vzťahov. Bez tohto úkonu Užívateľ nie je oprávnený služby využívať.

Ak nesúhlasíte s podmienkami týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, žiadame Vás, aby ste nepristupovali k nákupu elektronických kníh. Zakliknutím políčka pred odoslaním objednávky na zakúpenie elektronickej knihy prostredníctvom Služby dávate najavo svoj súhlas týmito VOP a podmienkami používania.

 • Poskytovateľ je Mgr. Janou Šaffa, Kupeckého 15, 821 08 Bratislava, DIČ: 1076044618, kontaktný e-mail: info@e-terapia.sk, ktorá je v súlade so zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č. 22/2004 Z.z.“) poskytovateľom služieb informačnej spoločnosti a v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č. 102/2014 Z.z.“) poskytovateľom služieb, špecifikovaných v týchto VOP, na základe Zmluvy uzavretej na diaľku.
 • Účet Poskytovateľa v tvare IBAN je: SK4011000000002932726011.
 • Užívateľ je fyzická osoba – spotrebiteľ, ktorá má záujem vstúpiť do zmluvného vzťahu s Poskytovateľom na základe Zmluvy o službe (Objednávky) a ktorá komunikuje s Poskytovateľom prostredníctvom Portálu, emailovej alebo telefonickej komunikácie a SMS správy.
 • Portál je webová stránka www.e-terapia.sk s elektronickým obsahom, prístupná prostredníctvom verejnej počítačovej siete internet a technického zariadenia (osobný počítač, inteligentný telefón, tablet). Portál je určený pre Užívateľov, využívanie portálu je dobrovoľné pre každého, kto sa oboznámil s týmito VOP a prijal ich ako záväznú normu, upravujúcu jeho vzťahy s Poskytovateľom. Portál pozostáva z webového rozhrania, ktoré umožňuje poskytovanie elektronických služieb Poskytovateľovi a Užívateľom portálu, a to vrátane ich registrácie, objednania Služieb a finančného vysporiadania medzi Poskytovateľom a Užívateľom.
 • VOP sú tieto Všeobecné obchodné podmienky Poskytovateľa pre poskytovanie Služieb. Predmetom VOP je úprava vzájomných práv a povinností Poskytovateľa a Užívateľa.:
 • Služba – Poskytovateľ poskytuje Služby podľa predmetov podnikania, zapísaných v obchodnom registri. Služba Sprístupnenie elektronickej knihy umožňuje Užívateľovi zakupovať licencie, sťahovať, a zachovávať prístup k digitalizovanému elektronickému obsahu elektronickej knihy. Sprístupnením sa rozumie technické umožnenie stiahnutia Elektronického obsahu cez internet alebo jeho zaslanie prostredníctvom e-mailu.
 • Zmluva o službe je zmluva, uzavretá na diaľku v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. medzi Poskytovateľom a Užívateľom prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie, najmä využitím Portálu alebo elektronickej pošty.

Článok II. – Úvodné ustanovenia

 • Poskytovateľ prevádzkuje na základe týchto VOP Portál a poskytuje Užívateľom Služby, vymedzené v článku 1. týchto VOP.
 • Prípadné odlišné podmienky sú účinné iba v prípade písomnej dohody medzi Poskytovateľom a Užívateľom.
 • Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Užívateľom je uzatvorený na dobu určitú, a to do okamihu poskytnutia Služby, pokiaľ nie je v súlade s týmito VOP ukončený skôr.
 • Objednaním akejkoľvek Služby Užívateľ vyjadruje úplný a bezvýhradný súhlas s týmito VOP. VOP sa na zmluvný vzťah Poskytovateľa a Užívateľa vzťahujú v plnom rozsahu, ak nie je v týchto VOP alebo v osobitnej dohode v zmysle bodu 2. tohto článku uvedené/dohodnuté inak.

Článok III. – Objednanie Služby, uzavretie Zmluvy a Predmet Zmluvy

 • Užívateľ záväzne vyhlasuje, že bol ešte pred uzavretím Zmluvy o službe v zmysle ustanovenia § 3 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. jasne a zrozumiteľne informovaný o charaktere Služby a o ostatných údajoch, požadovaných uvedeným ustanovením zákona a ďalej bol Užívateľ poučený o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od Zmluvy o službe, uvedené v Článku VI. týchto VOP.
 • Predmetom Zmluvy o službe je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Službu podľa týchto VOP a záväzok Užívateľa zaplatiť riadne a včas cenu za Službu v súlade s VOP.
 • Zmluva môže byť uzatvorená na diaľku vyplnením a odoslaním Objednávky prostredníctvom vyplneného objednávkového formuláru, ktorý je uvedený na Portále Poskytovateľa. Položky formulára, ktoré sú označené ako povinné je potrebné bez výnimky vyplniť, v opačnom prípade nebude možné Službu poskytnúť (ďalej len „povinné údaje“).
 • Užívateľ je povinný pri odosielaní objednávkového formulára potvrdiť, že sa oboznámil a dáva Súhlas so Všeobecnými obchodnými podmienkami.
 • Objednanie Služby je možné uskutočniť aj prostredníctvom e-mailu na adrese info@e-terapia.sk s uvedením povinných údajov a súhlasov. Ak objednanie Služby, zaslané prostredníctvom e-mailu nebude obsahovať všetky povinné údaje, Poskytovateľ vyzve Užívateľa na ich doplnenie s tým, že v opačnom prípade nebude môcť byť Služba poskytnutá.
 • VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Užívateľom.
 • Objednávka prostredníctvom Portálu Poskytovateľa nadobúda účinnosť až zaplatením ceny za Službu.

Článok IV. – Cena za poskytnutie Služby

 • Služby sú Poskytovateľom poskytované odplatne. Cena za službu Sprístupnenie elektronickej knihy je 12 EUR Poskytovateľ nie je platiteľom DPH.
 • Užívateľ je povinný uhradiť Poskytovateľovi cenu za poskytnutie Služby vopred na základe faktúry, vystavenej Poskytovateľom a doručenej Užívateľovi elektronicky na emailovú adresu Užívateľa pred využitím Služby.
 • Cena za poskytnutie Služby môže byť uhradená kartou prostredníctvom WooCommerce Payments (Stripe), pomocou Apple Pay/Google Pay, alebo prevodom na účet Poskytovateľa. Za uhradenú sa pokladá dňom jej pripísania na Účet Poskytovateľa.
 • V deň pripísania ceny za Službu na Účet Prevádzkovateľa je Zmluva o službe medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom uzavretá.
 • Poskytovateľ doručí Užívateľovi faktúru za poskytnutie Služby prostredníctvom e-mailu a Užívateľ s takouto formou zaslania faktúry výslovne súhlasí.

Článok V. – Práva a povinnosti Užívateľa

 • Užívateľ berie na vedomie, že elektronická kniha, poskytovaná Poskytovateľom, slúži na zvýšenie informovanosti Užívateľa a že získané odporúčania, ktoré môžu zahŕňať informácie ohľadom stravy, prírodných stravovacích doplnkov, životného štýlu, emócií, atď., sú mienené ako prostriedky harmonizácie a posilnenia fyziológie, a nie ako liečba akýchkoľvek zdravotných problémov.
 • Informácie, uvedené v elektronickej knihe, majú len odporúčací charakter a v žiadnom prípade nenahrádzajú zdravotnú starostlivosť podľa zákona č. 576/2004 Z. z..
 • Užívateľ sa zaväzuje aj naďalej navštevovať svojho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a pokračovať v ním, alebo iným špecialistom stanovenej liečbe.
 • Užívateľ je povinný všetky odporúčania, získané prostredníctvom elektronickej knihy, vopred skonzultovať so svojim poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Článok VI. – Zásady používania Portálu

 • Užívatelia sú povinní užívať Portál len na účel, ktorý vyplýva z VOP a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, všeobecne uznávanými zásadami, a týmito VOP.
 • Autorské práva a iné ochranné práva na názov Služby a jej koncepciu, obchodnú značku, databázy, grafické prvky, texty, Portál vrátane loga, ako aj kompozície a zloženie týchto prvkov, práva priemyselného vlastníctva vrátane práv zápisu ochrannej známky a práva ochrany známok zahrnutých v Portáli náleží Poskytovateľovi.

Článok VII. – Licenčná dohoda a zásady používania Elektronických kníh

 • Užívateľ berie na vedomie, že elektronické knihy sú chránené autorským zákonom, zabezpečené proti kopírovaniu a šíreniu a zaväzuje sa, že knihy nebude modifikovať, nezneužije ich a nebude ich poskytovať ďalej, šíriť ani realizovať také kroky, ktoré by mali za cieľ narušiť ochranu poskytovaných elektronických kníh. Užívateľ je zodpovedný za škodu, ktorá takýmto jeho správaním môže vzniknúť.
 • Užívateľ sa zaväzuje, že sa nebude snažiť prelomiť ochranu autorských práv a ďalšie predpisy, ktorými sa riadi ochrana duševného vlastníctva.
 • Užívateľ berie na vedomie, že nie je oprávnený rozmnožovať, kopírovať, distribuovať, predávať, prenášať obsah webu a elektronických kníh, meniť, upravovať či inak zasahovať do webu alebo elektronických kníh.
 • Užívateľ si je vedomý, že nemôže šíriť získané knihy a pokiaľ tieto knihy rozšíri, je zodpovedný za škodu a môže po ňom byť vymáhaná náhrada spôsobenej škody.
 • Používanie elektronického obsahu. Poskytovateľ poskytuje Používateľovi nevýhradné právo uchovávať si primeraný počet permanentných kópii daného Elektronického obsahu, prezerať, používať a zobrazovať Elektronický obsah neobmedzene veľa krát, výlučne len pre svoje vlastné, osobné, nekomerčné použitie. Elektronický obsah bude považovaný za Poskytovateľom licencovaný Používateľovi, ak Poskytovateľ neurčí inak.
 • Obmedzenia. Ak nie je špecificky uvedené inak, Elektronický obsah je chránený autorským zákonom. Používateľ nemôže predávať, prenajímať, požičiavať, šíriť, distribuovať, vysielať, sublicencovať alebo iným spôsobom priraďovať práva k Elektronickému obsahu alebo akejkoľvek jeho časti akejkoľvek tretej strane, nesmie odstraňovať popisy alebo označenia týkajúce sa vlastníctva uvedené v Elektronickom obsahu. Používateľ nesmie obchádzať, modifikovať, znefunkčniť či odstraňovať ochranu, ktorá chráni Elektronický obsah. Nebude tiež nabádať, napomáhať alebo autorizovať inú osobu, aby tak činila.
 • Zákaz nelegálneho používania a Výhrada práv. Používateľ nemôže používať Službu ani Elektronický obsah pre akýkoľvek protizákonný účel. Používateľ berie na vedomie, že využitím Služby a zaplatením za licenciu na použitie Elektronického obsahu nedochádza k prenosu duševného vlastníctva Poskytovateľa ani žiadneho z jeho dodávateľov. Všetky súčasti Elektronického obsahu sú licencované, nie predávané, a takáto licencia je nevýhradná.
 • Vyhlásenie o záruke. Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že používa Službu a Elektronický obsah na vlastné riziko. Poskytovateľ nie je zodpovedný za prípadnú škodu, ktorá v súvislosti s používaním Služby alebo Elektronického obsahu Používateľovi vznikne. Služba, Elektronický obsah, alebo ich súčasti, sú poskytované v aktuálnom stave, s prípadnými nedostatkami a bez záruky. Všetky poplatky uskutočnené v súvislosti so Službou sú finálne a Používateľ nemá nárok na ich vrátenie, ak Poskytovateľ neurčí inak.

Článok VIII. – Odstúpenie od zmluvy

 • Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Užívateľom automaticky zaniká:
  • 1. omeškaním Užívateľa so zaplatením dohodnutej ceny v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry
  • 2. odvolaním súhlasu na spracovanie osobných údajov v zmysle v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. Zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
  • 3. v prípade obojstrannej písomnej dohody zmluvných strán.
 • Zánik zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Užívateľom nemá vplyv na povinnosť Užívateľa zaplatiť dohodnutú cenu tak, ako sa strany dohodli v rámci Zmluvy o službe. Ukončením Zmluvy zaniknú všetky práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa podľa Zmluvy o službe, resp. týchto VOP s výnimkou tých, ktoré podľa Zmluvy o službe alebo VOP vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvného vzťahu.
 • Užívateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť len v prípade, ak je Poskytovateľ v dôsledku svojho zavineného konania v omeškaní s poskytnutím Služby o viac ako jeden mesiac, pričom Užívateľ je povinný pred odstúpením od Zmluvy z vyššie uvedeného dôvodu poskytnúť Poskytovateľovi prostredníctvom elektronickej komunikácie dodatočnú lehotu na plnenie v trvaní najmenej 14 kalendárnych dní odo dňa jeho doručenia Poskytovateľovi.
 • Poskytovateľ je ďalej oprávnený od Zmluvy odstúpiť zásadne vždy vtedy, ak podľa zodpovedného posúdenia Poskytovateľa porušil Užívateľ svoje povinnosti a záväzky obsiahnuté v týchto VOP alebo v Zmluve podstatným spôsobom. Poskytovateľ je ďalej oprávnený od Zmluvy odstúpiť vtedy, ak Užívateľ službu zneužije, umožní jej využitie tretej osobe v rozpore so Zmluvou, alebo ak Užívateľ používa Službu takým spôsobom, že je to podľa názoru Poskytovateľa (i) v rozpore s účelom Služby, (ii) v rozpore s dobrými mravmi, (iii) v rozpore s hospodárskymi záujmami Poskytovateľa alebo (iv) spôsobilé poškodiť alebo ohroziť dobré meno Poskytovateľa, Služby alebo iného produktu Poskytovateľa.
 • Odstúpenie od Zmluvy sa považuje za platné a účinne vykonané, ak je zaslané Poskytovateľovi prostredníctvom emailu na emailovú adresu info@e-terapia.sk a Užívateľovi na emailovú adresu, poskytnutú Poskytovateľovi.
 • V prípade platného a účinného odstúpenia od Zmluvy zo strany Poskytovateľa sa zaplatená cena za Službu Užívateľovi nevracia.
 • Užívateľ akceptáciou týchto VOP udeľuje súhlas so začatím poskytovania Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a v prípade úplného poskytnutia Služby Užívateľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy. Užívateľ vyslovením súhlasu s týmito VOP vyhlasuje, že bol riadne poučený podľa § 4 ods. 6 písm a) zákona č. 102/2014 Z.z.

Článok IX. – Reklamácie

 • Postup pri uplatňovaní reklamácie na Služby, poskytované Poskytovateľom, je upravený v reklamačnom poriadku Poskytovateľa. Reklamačný poriadok je zverejnený na internetovej stránke Poskytovateľa.
 • Pokiaľ Užívateľ – spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu.
 • Ak Poskytovateľ na žiadosť o nápravu podľa bodu 2. tohto článku odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Užívateľ – spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov.

Článok X. – Ochrana osobných údajov

 • Poskytovateľ zhromažďuje, uchováva a spracúva osobné údaje Užívateľa, ktorý zrealizoval Objednávku, za účelom plnenia zmluvy, na fakturačné účely a úkony spojené s objednanou a poskytovanou Službou, vrátane neskoršej komunikácie s Užívateľom (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.) v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) , a to v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, a ďalšie údaje, ktoré Užívateľ poskytne.
 • Užívateľ vyhlasuje, že poskytnuté údaje sú presné a pravdivé a nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené ich nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou.
 • Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov.
 • Bližšie informácie ohľadom ochrany osobných údajov sú uvedené v samostatnom dokumente Poskytovateľa: Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Článok XI. – Záverečné ustanovenia

 • Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Užívateľom sa riadi právom Slovenskej republiky, predovšetkým zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákon v znení neskorších predpisov.
 • Prípadné spory sa budú riešiť predovšetkým cestou dohody a zmieru. Až po zlyhaní krokov smerujúcich k dohode postúpia strany spornú vec súdu. Ak sa Užívateľ a Poskytovateľ nedohodnú inak, prípadné súdne spory sa budú viesť pred príslušnými súdmi Slovenskej republiky.
 • Užívateľ plne akceptuje komunikáciu na diaľku – a elektronickú formu komunikácie (najmä prostredníctvom e-mailu) ako platnú a záväznú pre Poskytovateľa aj Užívateľa.
 • Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Zmeny VOP sú účinné dňom umiestnenia nového znenia VOP na internetovú stránku Užívateľa. Nové znenie VOP sa vzťahuje na Užívateľa, ktorý už uskutočnil objednávku, iba v prípade, že s novým znením VOP vysloví súhlas.
 • Oddeliteľnosť. Neplatnosť niektorého ustanovenia Zmluvy alebo VOP neovplyvní platnosť akéhokoľvek iného ustanovenia Zmluvy alebo VOP, ak je takéto ustanovenie oddeliteľné. Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade potreby neplatné ustanovenia bez zbytočného omeškania nahradiť takým ustanovením, ktoré sa svojím obsahom a účelom najviac približuje účelu neplatného ustanovenia.
 • Úplnosť Zmluvy. Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi oboma zmluvnými stranami v zmysle predmetu Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dohody, prísľuby, oznámenia, prehlásenia alebo záruky, v písomnej i ústnej forme, ktoré sa týkajú tej istej Služby, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodli inak.
 • Vzťah Zmluvy a VOP. V prípade, že zmluvné dojednania medzi zmluvnými stranami, uvedené v Zmluve (Objednávke), sú v rozpore s ustanoveniami VOP, platia ustanovenia Zmluvy pred ustanoveniami VOP. Pokiaľ Užívateľ a Poskytovateľ uzatvoria písomnú Zmluvu, ich práva a povinnosti sa spravujú ustanoveniami týchto VOP len v rozsahu, ktorý v zmluve nie je upravený inak.
 • Zmluvy sú archivované u Poskytovateľa v elektronickej forme a prístupné Užívateľovi na základe jeho žiadosti.

Tieto VOP boli naposledy aktualizované dňa 01. marca 2023.