Pravda/Lož: Autizmus

Poruchy autistického spektra (ASD) – široký pojem, ktorý sa používa pri neurologických vývojových poruchách charakteristických problémami v komunikácii a sociálnych interakciách. Ľudia s ASD často prejavujú obmedzené, opakované a stereotypné záujmy alebo vzorce správania.

Poruchy autistického spektra sú opradené celým radom mýtov a mylných predstáv, z ktorých mnohé pokračujú až dodnes. Tým najčastejším sa venuje tento článok.

Autizmus je čím ďalej, tým častejší: MOŽNO ÁNO

Autizmus sa považuje za najrýchlejšie sa rozvíjajúce neurodevelopmentné postihnutie na celom svete. Prevalencia autizmu sa za posledných 20 rokov zvýšila o 600%. Centrum pre kontrolu chorôb a prevenciu (CDC) v roku 2014 odhadovalo, že takmer 1 z 59 detí má ASD.

V poslednom období sa však diskutuje o tom, či tento nárast nemôže byť spôsobený len častejšiou diagnostikou. V minulosti sa totiž autizmus testoval menej často.

Autizmus je choroba, ktorá postihuje výhradne chlapcov: LOŽ

Podľa CDC je autizmus asi 4-krát častejší u chlapcov ako u dievčat. Neznamená to však, že sa u dievčat autizmus nevyskytuje vôbec. CDC odhaduje, že približne 1 zo 152 dievčat má autizmus.

Moje dieťa zaostáva vo vývine reči – to znamená, že má autizmus: LOŽ

DSM-5 (najnovší piaty ročník diagnostického a štatistického manuálu duševných porúch) delí príznaky autizmu do dvoch kategórií:

Problémy s komunikáciou a sociálnou interakciou:

 • problémy s komunikáciou, vrátane ťažkostí so zdieľaním emócií, záujmov alebo udržiavania konverzácie
 • problémy s neverbálnou komunikáciou, ako sú problémy s udržiavaním očného kontaktu alebo čítania reči tela
 • ťažkosti s rozvojom a udržiavaním vzťahov

Obmedzené alebo opakované vzory správania alebo aktivít zahŕňajú:

 • opakované pohyby alebo rečové vzory
 • prísne dodržiavanie špecifických postupov alebo správania
 • zvýšenie alebo zníženie citlivosti na špecifické zmyslové informácie zo svojho okolia, ako je napríklad negatívna reakcia na špecifický zvuk
 • nemenné záujmy

Na získanie diagnózy ASD musí osoba spĺňať všetky tri príznaky z prvej kategórie a aspoň dva príznaky z druhej kategórie.

Deti s autizmom nemusia dosahovať rovnaké vývojové míľniky ako ich rovesníci, alebo môžu náhle stratiť už získané sociálne alebo jazykové zručnosti.

Symptómy autizmu sa zvyčajne jasne prejavia v ranom detstve už vo veku od 12 do 24 mesiacov. Včasné príznaky môžu znamenať výrazné oneskorenie v reči alebo sociálnom vývoji. Príznaky sa však môžu objaviť aj skôr alebo neskôr.

Autizmus je len porucha mozgu: LOŽ

Mnoho ľudí s autizmom má tiež pridružené zdravotné problémy, ako je epilepsia, gastrointestinálne poruchy, citlivosť na potraviny a mnoho alergií a problémy so spánkom. Taktiež je pre nich ťažké byť bez štruktúrovaného prostredia alebo konzistentnej rutiny.

V prípade zájmu o pomoc pri liečbe vašich zdravotných problémov si môžete zvoliť niektorú z našich služieb:

Ak máte otázku súvisiacu s uvedenými informáciami prípadne ste nenašli hľadané odpovede, radi na ňu odpovieme. Prosím prejdite do našej bezplatnej online Poradne.

Ak máte záujem o celostný pohľad pre komplexné riešenie vášho zdravotného stavu, prosím prejdite na službu Celostná terapia na mieru.

Ľudia s autizmom nedokážu cítiť ani vyjadriť svoje emócie a nedokážu pochopiť emócie druhých ľudí: LOŽ

Autizmus neznamená, že jednotlivec nie je schopný cítiť emócie, len ich komunikuje iným spôsobom. Autizmus často ovplyvňuje schopnosť jednotlivca porozumieť neverbálnej komunikácii. Keď sú však emócie komunikované priamejšie, ľudia s autizmom budú omnoho pravdepodobnejšie empatickí.

Všetci ľudia s autizmom sú intelektuálne postihnutí: LOŽ

DSM-5 v súčasnosti rozpoznáva päť rôznych podtypov ASD:

 • s alebo bez sprievodného poškodenia intelektu
 • so sprievodným poškodením reči alebo bez neho
 • spojené so známym zdravotným alebo genetickým stavom alebo faktorom životného prostredia
 • spojené s inou poruchou neurologického vývoja, duševnou poruchou alebo poruchou správania
 • s katatóniou

ASD môže byť diagnostikovaný s jedným alebo viacerými z nich.
Podľa DSM-5 širšia diagnóza ASD zahŕňa poruchy ako Aspergerov syndróm.

Mnohí ľudia s autizmom majú normálne vysoké IQ a niektorí môžu vynikať v matematike, hudbe alebo inej oblasti.

ADHD patrí do skupiny ASD: LOŽ

Deti s diagnózou ADHD majú problémy so sústredením. Napriek určitým podobnostiam sa ADHD nepovažuje za poruchu autistického spektra. Jedným z hlavných rozdielov je, že ľudia s ADHD nemávajú problémy so sociálno-komunikačnými zručnosťami.
Je tiež možné, aby osoba mala autizmus a zároveň aj ADHD.

Autizmus spôsobuje očkovanie: LOŽ

Najviac obávané a diskutované je prepojenie MMR očkovania a autizmu aj vzhľadom k tomu, že ide o najrýchlejšie sa rozvíjajúce neurodevelopmentné postihnutie na celom svete. V poslednom období stále rastie množstvo štúdií, ktoré vyvracajú toto prepojenie.

Čo je však menej známe je fakt, že v roku 1994 vydali Stratton a spolupracovníci prvú správu o príčinnej súvislosti medzi niekoľkými očkovacími látkami a autoimunitnými poruchami. Odvtedy už mnohé štúdie poukázali na výskyt rôznych neurologických porúch (syndróm Guillain Barre, roztrúsenej sklerózy) a autoimunitných nežiaducich účinkov (erythematosus, diabetes mellitus, artritída) po jednorazových alebo kombinovaných vakcínach.

Ako na očkovanie sa dozviete v našom článku: Prírodou pre bezpečné očkovanie.

Presná príčina autizmu v skutočnosti nie je známa. Najnovší výskum ukazuje, že pravdepodobne neexistuje jediná príčina.

Niektoré z predpokladaných rizikových faktorov autizmu zahŕňajú:

 • priamy príbuzný s autizmom
 • genetické mutácie
 • syndróm krehkého X a iné genetické poruchy
 • narodenie starším rodičom
 • nízka pôrodná hmotnosť
 • metabolické nerovnováhy
 • vystavenie ťažkým kovom a environmentálnym toxínom
 • históriu vírusových infekcií
 • fetálna expozícia liečivám kyseliny valproovej (Depakene) alebo talidomidu (Thalomid)

Najnovšie štúdie poukazujú na prepojenie črevného mikrobiómu matky, ako aj abnormality v hladine cukru v krvi. Viac o nich sa dočítate ďalej v článku.

Medzi populáciami črevných baktérií u detí s autizmom a zdravými deťmi sú významné rozdiely. To naznačuje, že poruchy v populáciách črevných baktérií môžu vyvolať neurobehaviorálne symptómy prostredníctvom prepojenia mozgu s črevami.

Existuje prepojenie medzi črevným mikrobiómom a autizmom? ÁNO – PRAVDA

Podľa najnovšej štúdie vedci tvrdia, že u myší, ktorým transplantovali stolicu ľudských detí s autizmom sa začali objavovať príznaky poruchy. U týchto hlodavcov bolo menej pravdepodobné, že sa budú socializovať a s vyššou pravdepodobnosťou sa u nich vyskytlo stereotypné správanie. Štúdia tak pridala ďalšiu váhu existujúcim tvrdeniam, že črevné baktérie môžu hrať úlohu pri spôsobovaní ASD.

Rešerš štúdií z roku 2017 poukazuje na to, že príznaky autizmu sú spojené aj s vyššími hladinami intestinálnej permeability a defektov v gastrointestinálnej bariére. To znamená, že toxíny a bakteriálne produkty s vyššou pravdepodobnosťou prenikajú z čreva do krvného obehu, pričom sa môžu dostať až do mozgu, kde môžu narušiť chemickú rovnováhu, blokovať chemické správy v mozgu a meniť spôsob, akým mozog funguje.

Vedci predpokladajú, že abnormality môžu pochádzať od matiek. Už predtým niekoľko štúdií poukázalo na prepojenie autizmu s črevnými baktériami matky. V štúdii z augusta 2017 výskumníci z University of Illinois skúmali, či zloženie mikrobiómu ošípaných mohlo ovplyvniť neurologický vývoj prasiatok. Všimli si niekoľko významných vzťahov medzi črevnými baktériami ošípaných a chémiou mozgu ich potomkov, vrátane množstva chemických nezrovnalostí, ktoré sú pozorované u autistov.

Tieto zistenia otvárajú nové možnosti liečby ASD so zameraním na črevá skôr než na mozog. A to napríklad pomocou fekálnej transplantácie.
V jednej štúdii sa u 18 detí znížila závažnosť symptómov o 45% po transplantácii stolice z detí bez poruchy ASD. Mnohým z detí v štúdii sa autizmus reklasifikoval z ťažkého na „mierny až stredný“ alebo dokonca úplne vypadli zo spektra ASD.

O tom čo všetko vplýva na imunitný systém a aké možnosti jeho ovplyvňovania máte sa dozviete v našej príručke: Zachráňte imunitu sebe aj svojim deťom.

Vedci našli prepojenie s hladinou cukru v krvi a ASD

Zdá sa, že abnormality v hladine cukru v embryu, plode alebo novorodencovi majú úlohu vo vzniku autizmu.

Mechanizmy, ktorými neonatálna nízka hladina cukru v krvi (hypoglykémia) zvyšuje riziko ASD, zahŕňajú energetickú depriváciu a mitochondriálnu dysfunkciu.

Vedci predpokladajú, že vysoko sacharidová, nízkoproteínová diéta a / alebo fyzická nečinnosť matky počas tehotenstva prispievajú k postprandiálnej hyperglykémii, ktorá môže stimulovať produkciu inzulínu v plodoch. Hyperinzulinémia by tak mohla spôsobiť neonatálnu hypoglykémiu

Vedci sa domnievajú, že nezistená hypoglykémia má dôležitú úlohu vo vzniku ASD z dvoch dôvodov. Jednak, pretože mnoho novorodencov s hypoglykémiou nemá žiadne prejavy. A zároveň sa ukázalo, že neonatálna hypoglykémia trojnásobne zvyšuje riziko ASD u detí narodených v termíne, ale nezvyšuje riziko v predčasných narodeniach. Predčasne narodení novorodenci sú rutinne vyšetrovaní na hypoglykémiu, zatiaľ čo novorodenci narodení normálne nie sú, takže je možné, že neodhalená hypoglykémia môže poškodiť mozog.

Zo 158 novorodencov vyšetrených na hypoglykémiu po 1, 2 a 4 hodinách po pôrode, až 48 malo hypoglykémiu. 5 zo 48 detí s diagnózou hypoglykémie boli narodené v termíne nediabetickým, štíhlym matkám.

Hypotézu, že nezistená neonatálna hypoglykémia by mohla zvýšiť riziko ASD, je ťažké dokázať, pretože po identifikácii hypoglykémie sa implementujú postupy vedúce k normalizácii hladiny glukózy. Na druhej strane skríning novorodencov na hypoglykémiu založený na rizikových faktoroch matky – fyzická nečinnosť a vysoký obsah sacharidov v strave – by mohli znížiť šance na poškodenie mozgu súvisiace s predĺženou hypoglykémiou.

Existuje špeciálna strava na autizmus: LOŽ

Neexistuje žiadna špecifická strava určená pre ľudí s ASD.

Niektorí však považujú stravovanie za spôsob, ako minimalizovať problémy so správaním a zvýšiť celkovú kvalitu života. Základom je vyhýbanie sa umelým prísadám (konzervačné látky, farbivá a sladidlá) a preferencia nasledovných potravín:

 • čerstvé ovocie a zelenina
 • hydina
 • ryby
 • nenasýtené tuky
 • veľa vody

Niektorí tiež podporujú bezlepkovú stravu. Títo obhajcovia veria, že glutén vytvára zápal a nežiaduce telesné reakcie u niektorých ľudí s ASD. Vedecký výskum je však nepresvedčivý o vzťahu medzi autizmom, gluténom a proteínom známym ako kazeín.

Cvičenie môže pomôcť zmierniť frustráciu: PRAVDA

Deťom s autizmom môžu určité cvičenia pomáhať pri zmierňovaní frustrácie.
Akýkoľvek druh cvičenia môže byť prospešný. Prechádzky a zábava na ihrisku sú ideálne.
Plávanie a pobyt vo vode môže slúžiť ako cvičenie aj ako zmyslová hra. Zmyslové aktivity môžu pomôcť ľuďom s autizmom, ktorí môžu mať problémy so spracovaním signálov zo svojich zmyslov.
Kontaktné športy však môžu byť pre deti s autizmom náročné.

Niektoré deti s autizmom môžu v dospelosti žiť a pracovať samostatne: PRAVDA

Rodiny s deťmi s ASD sa obávajú, aký bude život s autizmom, keď už z dieťaťa vyrastie dospelý človek.
Menšia časť dospelých s ASD môže žiť alebo pracovať samostatne.
Mnohí si skôr vyžadujú nepretržitú pomoc alebo intervenciu počas celého života.

Včasná diagnostika môže viesť k lepším výsledkom: PRAVDA

Neexistujú žiadne lieky na ASD. Najúčinnejšia liečba zahŕňa včasné a intenzívne behaviorálne intervencie. Čím skôr dieťa s nimi začne, tým je lepší jeho výhľad.

Liečebné postupy zahŕňajú terapie, ako napríklad:

 • behaviorálna terapia
 • terapia hrou
 • pracovná terapia
 • fyzická terapia
 • logopédia
 • masáže, vážené prikrývky a oblečenie a meditačné techniky môžu mať tiež relaxačné účinky.

Výsledky liečby sa však často líšia. Autizmus je zložitý a nájsť najvhodnejší program trvá nejaký čas.

Alternatívne spôsoby liečby autizmu:

 • vysoké dávky vitamínov
 • chelatačná terapia, ktorá zahŕňa odstránenie kovov z tela
 • hyperbarická kyslíková terapia
 • melatonín na riešenie problémov spánku

Výskum alternatívnej liečby je zmiešaný a niektoré z týchto liečebných postupov môžu byť nebezpečné.

Zdroje k článku:
https://www.healthline.com/health/autism#outlook
https://www.autismspeaks.org/blog/11-myths-about-autism
https://www.dailymail.co.uk/health/article-7090419/amp/Autism-one-day-treated-probiotic-pill.html
https://www.nature.com/articles/s41598-019-42183-0
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6355780/

Vložiť komentár